خریدفروش و ارتقاء کامپیوترمیخوای کامپیوترت رو بفروشی ؟

میخوای کامپیوترت رو ارتقاء بدی ؟

میخوای کامپیوترت رو تعویض کنی ؟

میخوای کامپیوتر برای بازی بخری ؟

میخوای کامپیوتر اقتصادی بخری ؟

میخوای کامپیوترت رو تعویض کنی ؟

همه رو ما برات انجام میدیم

شماره  تماس  واتساپ      سی پی یو سنتر      09123627898